"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิรัชญา บุญสิงห์ ชั้น ป.3/12 รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รายการการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  สอบออนไลน์  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565    (ได้รับเกียรติบัตรเมื่อ 24 มิถุนายน2565) จัดโดยศูนย์ SEAMEO STEM – ED และมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา (ระดับประเทศ)