"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Advance English ครั้งที่ 5 การแข่งขันออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฐพัชร์ สิฏฐกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.5/3
ที่ได้รับรางวัล

  • ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ ได้อันดับ 126 จากผู้เข้าสอบ 2207 คน

จากการแข่งขัน Advance English ครั้งที่ 5 การแข่งขันออนไลน์  ระดับการแข่งขัน ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ
จัดการแข่งขันโดย บ.เสริมปัญญา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567