"The ultimate aim of education is the development of character"

ใบประกาศเกียรติคุณ “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2567”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชญา พิมสารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2567” วันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่