"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวสิพิมพ์  อินทรัตน์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวสิพิมพ์  อินทรัตน์  ม.5/6  รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   จัดโดย   สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)   (ระดับประเทศ)