"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

 เด็กหญิงอัญรินทร์ ทรมีฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันทักษะภาษาจีน งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ณ อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง