"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณปภัช เอี่ยมอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงณปภัช เอี่ยมอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
ซึ่งจัดการสอบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567