"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปุณณ์ทิชานันท์ สุ่มมาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) (National Academic Test Program) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

เด็กหญิงปุณณ์ทิชานันท์ สุ่มมาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10

จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) (National Academic Test Program)

ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น