"The ultimate aim of education is the development of character"

Thailand English Skills Evaluation Test: TESET 2023 (โครงการประเมินทักษะ ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธันยพร สกุลสินเพ็ชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

ที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย

จากรายการ Thailand English Skills Evaluation Test: TESET 2023 (โครงการประเมินทักษะ ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4)

จัดโดย โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566