"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพิฆเนศปางเจริญโภคทรัพย์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพิฆเนศปางเจริญโภคทรัพย์ รางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งนางเอมอร ศรีทงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้มอบรางวัล จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566