"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรมและประเพณี (ตัวแทนภาคเหนือ)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรมและประเพณี (ตัวแทนภาคเหนือ) จัดโดย โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมผ้าไทยคัดเลือกเยาวชนต้นแบบและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566