"The ultimate aim of education is the development of character"

นายวรวิช  ธงห้อย,  นายกิตติภพ  ฟองคำ, นายวรมัณฑ์  กุลสัมพันธมิตร และ นายณัฏฐ์กานต์  สุทธิพงษ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  ครั้งที่ 4 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายวรวิช   ธงห้อย  ม.5/4 ,  นายกิตติภพ   ฟองคำ  ม.5/5 ,  นายวรมัณฑ์  กุลสัมพันธมิตร  ม.5/8  และ นายณัฏฐ์กานต์  สุทธิพงษ์  ม.5/11   ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทเครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณพิชิตภารกิจ   จากการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566   ณ สนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ต  จัดโดย สมาคมการบิน ภาคเหนือ