"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันร้องเพลงจีนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น งานแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัตน์”ครั้งที่ 8

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญวรัตม์ พุทธรักษา นักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนภาษาจีน Chinese Excellence Program (CEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันร้องเพลงจีนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จากจำนวนผู้แข่งขัน 44 คนทั่วประเทศ ในบทเพลง永(yǒng)不(bù)失(shī)联(lián)的(de)爱(ài) แปลว่า”ความรักที่ไม่มีวันสูญหาย” ในงานแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัตน์”ครั้งที่ 8 จัดโดยโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม2566 ณ