"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพีรกร หลักฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรกร หลักฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566