"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับ เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์

จากโครงการการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ

จัดโดย National Test Online Program เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สอบออนไลน์