"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ National Test Online Program

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติพัชญ์ วันอุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษและเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์

จาก โครงการการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ

จัดโดย National Test Online Program เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (การแข่งขันออนไลน์)