"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง Kyorugi ประเภทต่อสู้ ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี รุ่น B น้ำหนัก 22-25 กก. ในรายการ STC Match Day 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีเด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง Kyorugi ประเภทต่อสู้ ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี รุ่น B น้ำหนัก 22-25 กก. ในรายการ STC Match Day 2023 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จัดโดย Saithanthip Taekwondo เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566