"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวกชพร  เพิ่มกำลังพล รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  การเข้าร่วมแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ   

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวกชพร  เพิ่มกำลังพล ม.4/3  ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Gold Medal Certificate  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ   (TESET) ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566   ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ(ประเทศไทย) คอนเทสต์ สถาบัน TAC