"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายณคุณ กองอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากโครงการสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ครั้งที่ 4

Language Institute Thammasat University Thailand Academic Contest จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ