"The ultimate aim of education is the development of character"

General English Proficiency Test online ครั้งที่ 38

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายปัญณพงศ์ พงศ์มณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้รับเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จาก โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ออนไลน์

General English Proficiency Test online ครั้งที่ 38 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566