"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

เด็กหญิงบุญญิศา อาจวาริน

เด็กชายคุณานนท์ จันทร์ตา

และเด็กหญิงพัชรากร บุตรานนท์

ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จาก โครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6

จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย