"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลนักเรียนคุมองดีเด่น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงเฌอรินรดา ศุภพรโอภาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล  รางวัลเหรียญทอง เรียนเกินชั้นเรียน 3 ปี วิชาอังกฤษ และรางวัลเหรียญเงิน เรียนเกินชั้นเรียน 2 ปี วิชา คณิตศาสตร์ จัดโดย คุมองไทยแลนด์ ประจำปีการศึกษา 2566