"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ  

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงอภิชญา  ภัครศุภเมธาวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง 

จากโครงการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชภาษาอังกฤษ  

จัดโดยบริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 (การแข่งขันออนไลน์)