"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ครบรอบ 20 ปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริปรียา ผกามาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ครบรอบ 20 ปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 15.30 น. ของกลุ่มเยาวชนยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ เครือข่ายสภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่