"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัญณพงศ์ พงศ์มณี
ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)