"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ์  ผ่านการคัดเลือกโครงการไปศึกษาดูงานที่เซิร์น 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น TYR    ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น  ประจำปี พ.ศ. 2566   ณ สมาพันธรัฐสวิส   ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน  พ.ศ.2566   ประกาศผลเมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2566   จัดโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)