"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7

โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7

ในหัวข้อ การแข่งขันโครงงาน CiRA ปัญญาประดิษฐ์ (อายุไม่เกิน 15 ปี)

 

🏆 ทีม Xitto รางวัลชนะเลิศ

รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเกียรติบัตร

1.เด็กหญิงพิมพ์พิศา ตาเจริญเมือง ม.2/3

2.เด็กชายภูริศ โพธิ์วัง ม.2/3

 

🏆 ทีม Good Mate รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเกียรติบัตร

1.เด็กชายชวภณ เนติสิงหะ ม.2/1

2.เด็กชายธนภูมิ เตชะสาย ม.2/3

 

ผู้ควบคุมทีม นาย จิรวัฒน์ กันธะวงศ์