"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC รับรางวัลงาน“วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2566” เวที Thailand New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PRC  ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ที่ได้รับรางวัล ในงาน“วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2566” เวที Thailand  New Gen Inventors Award : I-New Gen Award 2023  วันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2566   ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

  • รางวัลเหรียญทอง 7  รางวัล  คือ
  1. นวัตกรรมกลุ่มการเกษตร เรื่องเครื่องขนส่งข้าวสารเปลือกอัจฉริยะด้วยระบบฟลูอิไดเซชั่น

โดย     1. นายจิรัฐพล        ใจคำสืบ       ม.4/3           2. นางสาวณภัทร     จันทร์ทอง    ม.4/3   3. นางสาววชิรญาณ์ รัตน์จันตา    ม.4/3                                              ครูที่ปรึกษา   ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี

    2. นวัตกรรมกลุ่มอาหาร เรื่องสารสกัดเพคตินประสิทธิภาพสูง

โดย     1.  นายชยพล  ว่องชาญอุดม   ม.4/3        2.  นางสาวชนิตา  คุตตะเทพ ม.4/3      3. นางสาวสุพิชญา  ชอบธรรม  ม.4/3                                                          ครูที่ปรึกษา  ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี

3. นวัตกรรมกลุ่มอาหาร เรื่องไรซ์เบอร์รี่ไรซ์ยีสต์

โดย     1. นางสาวจิดาภา  ลิ้มวัฒนา  ม.5/3       2. นางสาวกฤตยา พันธุ์แพง ม.5/3             ครูที่ปรึกษา อ.เฉลิมเกียรติ  เพ็ชรภู่

    4. นวัตกรรมกลุ่มสุขภาพและการแพทย์  เรื่องปากกาแต้มฟันจากสารสกัดชาเขียวที่ป้องกันฟันผุ

โดย     1.  นายภูริวัฒน์  ตันจ้อย       ม.5/3        2.  นางสาวปริยาภัทร  เต๋จา     ม.5/3          ครูที่ปรึกษา      อ.วารุณี  ณ ลำปาง

  1. นวัตกรรมกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ เรื่องนาโนพลาสเตอร์พลัสโพรโพลิส

โดย    1.  นางสาวพอใจ    พงศ์ศรีวัฒน์   ม.4/3    2.  นางสาวชนิกานต์  ใสดี    ม.4/3      3. นางสาวมัทธิตา  ต๊ะอุ่น         ม.4/3

ครูที่ปรึกษา  ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี

   6. นวัตกรรมกลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ     เรื่อง “เครื่องคงระดับปริมาณธาตุอาหารในน้ำอัจฉริยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โดย     1.  นายจิรวัฒน์      ตันอุด         ม.4/3      2.    นางสาวกชณิช  สีหานาถ   ม.4/6     3.นางสาวณชนก  น้อยมั่น       ม.4/3

ครูที่ปรึกษา     ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี

   7. นวัตกรรมกลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ เรื่องแผ่นมาร์คหน้าที่มีคุณสมบัติเสมือนแผ่นฟิล์ม

โดย     1.  นางสาวเจตนิพิฐ  สุนทรวิภาต ม.5/3      2.  นางสาวภัคพสุตม์  อินรัตน์     ม.5/3       3. นายณัฐดนัย       จอมจันทร์   ม.5/3

ครูที่ปรึกษา  อ.วารุณี  ณ ลำปาง

 

  • รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมกลุ่มสุขภาพและการแพทย์  นวัตกรรม “นาโนพลาสเตอร์พลัสโพรโพลิส”

ได้รับรางวัล  LEADING INNOVATION AWARD    จาก ASSOCIATION OF BRITISH INVENTORS AND INNOVATORS

โดย    1.  นางสาวพอใจ    พงศ์ศรีวัฒน์   ม.4/3    2.  นางสาวชนิกานต์  ใสดี    ม.4/3       3. นางสาวมัทธิตา  ต๊ะอุ่น         ม.4/3

ครูที่ปรึกษา  ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี

 

  • รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” นวัตกรรมกลุ่มสุขภาพและการแพทย์นวัตกรรม “ปากกาแต้มฟันจากสารสกัดชาเขียวที่ป้องกันฟันผุ”

โดย         1.  นายภูริวัฒน์     ตันจ้อย        ม.5/3     2.  นางสาวปริยาภัทร  เต๋จา  ม.5/3

ครูที่ปรึกษา อ.วารุณี  ณ ลำปาง