"The ultimate aim of education is the development of character"

ASMO Thai competition 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ และรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ การสอบวัดระดับความสามารถ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ASMO Thai competition 2022 จัดโดย ASMO Thai วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566