"The ultimate aim of education is the development of character"

ASMO THAI 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนประถมศึกษา (ป.1-3) ที่เข้าร่วมสอบแข่งขัน ASMO THAI 2022 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565  ระดับประเทศ ได้รับเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ เด็กหญิงนันท์นภัส โด่งดัง ชั้น ป.2/3 , เด็กชายหลงหุ้ย ใต้ ชั้น ป.2/4 / รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา ชั้น ป.2/5 , เด็กชายปริณธร ราสุวรรณ ชั้น ป.1/5  /  รางวัล YEAR 2 SECOND RUNNER UP TEAM AWARD ได้แก่ เด็กหญิงนันท์นภัส โด่งดัง ชั้น ป.2/3 , เด็กชายหลงหุ้ย ใต้ ชั้น ป.2/4  , เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา ชั้น ป.2/5 ม เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร  ชุติพงษ์วิเวท ชั้น ป.2/5 , เด็กชายพลินทร์ รัตน์วุฒิกุล ชั้น ป.2/3 , เด็กหญิงฉัตรชนก นิตยวัน ชั้น ป.2/4 , เด็กชายกฤตภาธร สุตะวงค์ ชั้น ป.2/3 , เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้น ป.2/1 , เด็กหญิงพิชญ์ธิชา พรมจันทร์ ชั้น ป.2/3 , เด็กหญิงธีรดา จุลศรีไกวัล ชั้น ป.2/4 , เด็กชายธีธัธ แจวจันทึก ป.2/4  / วิชาคณิตศาสตร์ ; รางวัลเหรียญทองแดง  เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ชั้น ป.3/2 , รางวัลชมเชย เด็กหญิงณปภา แก้งแปงจันทร์ ชั้น ป.3/1