"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลยุวชนต้นแบบ ยุวทูตรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัลยุวชนต้นแบบ ยุวทูตรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2565 หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงโปรดกรุณาให้ ดร.พนพันธ์ เลิศจันทรางกูร ที่ปรึกษา
เลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนองค์ ในการประทานถ้วยรางวัล CHALLENGER KIDS2022 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ มิริน เธียร์เตอร์กรุงเทพมหานคร (รางวัลระดับประเทศ)