"The ultimate aim of education is the development of character"

Bronze Medal Certificate การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญณิชา จันทร์คง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัล Bronze Medal Certificate จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (TESET)
จัดโดย Thailand Academic Contest ร่วมกับ Language Institute มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565