"The ultimate aim of education is the development of character"

Gold Medal Certificate การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (TESET)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรัญรัชต์ ไชยลังการณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัล Gold Medal Certificate จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (TESET)
คะแนนร้อยละ 81.00 ทำคะแนนได้ 81/100 คะแนน อันดับที่ 90 ของจังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 329 ของประเทศ จัดโดย Thailand Academic Contest
ร่วมกับ Language Institute มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565