"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน สสวท. รับรางวัลจากการประกวดผลงานเวทีทางวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สสวท.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่ได้รับ 14 รางวัลเหรียญทอง  1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง  รวม 17 รางวัล  จากการแข่งขันการประกวดโครงงานสะตีมศึกษาแบบโปสเตอร์ (Student STEAM Project Contest)  ในการประกวดผลงานเวทีทางวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2  (The 2nd NATIONAL Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022)  ในรูปแบบ Website   เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2565  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดการแข่งขันโดย ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย