"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ปี2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 และ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณเจ้า พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และประธานองค์กรเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่เป็นผู้มอบ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่