"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดอ่านข่าว ระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนัทธ์นิตา เดชาชยวงษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดอ่านข่าว ระดับภาคเหนือ   “อ่านข่าวเล่าเรื่องประเทืองสังคม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) หรือเทียบเท่า (รอบชิงชนะเลิศ) เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ “อัตลักษณ์อักษรา วัจนาสืบสำเนียง” สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕     

ฝึกซ้อมโดย คุณครูกรกช  ไชยวงค์     ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น