"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีตั้งเสาเอกสระว่ายน้ำ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีตั้งเสาเอกสระว่ายน้ำ ประกอบพิธีโดย ศจ.บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน