"The ultimate aim of education is the development of character"

ปัจฉิมนิเทศสำหรับครู-บุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับครู-บุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2565 รับฟังการบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการในวัยเกษียณ” โดย พว.ดุษฎี พงศ์อุดม หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และ เรื่อง “สวัสดิการและวิธีการคิดเงินบำเหน็จ 1969” ของสำนักงานสวัสดิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและทีมงาน พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ “สุขสำเร็จในวัยเกษียณ: ประสบการณ์ใน PRC ที่ต้องแบ่งปัน” ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ 1