"The ultimate aim of education is the development of character"

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพันธกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพันธกิจศึกษา จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ งานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส