ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้บริหารและหัวหน้างานระดับการศึกษา

วัลลีย์  ครินชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา

อรวรรณ เตชะโสด
หัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพ

จรงค์วิชช์  ทะพิงค์แก
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ณัฐดนัย  วงศ์คำ
หัวหน้างานการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าระดับชั้น

สุรีรัตน์ อุไรวร
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชนะกฤษฏ์  สุกใส
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บัณฑิต  เพชรอำไพ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุรวุฒิ  อาจภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รุจิภาส  เชียงกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จิณณ์พัชญ์ชา อึ้งรังษี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุษกร  สอนแพร่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พิมล  พรหมเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ธนวัฒน์  โสภี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงาน

ประภาภรณ์  สมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ