ผู้บริหารและหัวหน้างานระดับการศึกษา

วัลลีย์  ครินชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา

สุมิตรา  กันธิยะ
หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักเรียน

จรงค์วิชช์  ทะพิงค์แก
หัวหน้างานการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าระดับชั้น

ณัฐดนัย  วงศ์คำ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชนะกฤษฏ์  สุกใส
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บัณฑิต  เพชรอำไพ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุรวุฒิ  อาจภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รุจิภาส  เชียงกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อรวรรณ  เตชะโสด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุษกร  สอนแพร่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พิมล  พรหมเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ธนวัฒน์  โสภี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงาน

ประภาภรณ์  สมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ