ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เป้าหมายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน

การวัดและประเมินผล

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6