ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เป้าหมายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน

การวัดและประเมินผล

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3