ระดับปฐมวัย

หัวหน้าระดับการศึกษา/ผู้ประสานงาน

พิญญ์  ตนานนท์
หัวหน้าระดับปฐมวัย

เกวลี  สุวรรณชะตัน
ผู้ประสานงานวิชาการและกิจการนักเรียน

ณัฐณิชา นันตา
ผู้ประสานงานการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Kathleen Aire Carmichael
ผู้ประสานงานภาษาอังกฤษ