ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้บริหารและหัวหน้างานระดับการศึกษา

ดร.ขัติยา ปิยะรังษี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กรอุมา  ไวชมภู
หัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพ

ปิยเปรมกมล  วันติยา
หัวหน้างานการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิรุตย์ ฟูเทพ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับชั้น/ส่งเสริมวินัยนักเรียน

ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รัฐเขต  นิลรัตนบรรพต
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ฉัตรชัย  จันทะสิทธิ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อุปถัมภ์  สุขา
หัวหน้าส่งเสริมวินัยนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุวิมล  ผะสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ยงยุทธ  ทองจำรูญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เกรียงไกร  ทะยานัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพ็ญประภา  ชาติกานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จิรายุส  ไตรรัตนโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อรทัย  วจนะรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงาน

อธิพงศ์  เอี่ยมละออ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ