ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ผู้บริหารและหัวหน้างานระดับการศึกษา

วัลลีย์  ครินชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา

วลัยพร ยะอนันต์
หัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพ

ธีระศักดิ์  ยะวงค์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลัดดา  ดวงแก้วเรือน
หัวหน้างานการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าระดับชั้น

ดารณี  บุญหล้า
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คัมภีร์  ใจหาญ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อรวรรณ  ด้วงฟู
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุพรรษา  โประธา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อุษณีย์  ประเทพทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วัฒนสิทธิ์  ชุนโอภาส
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุมาฤทัย  สุวรรณขจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงาน

นฤทัย  คำเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Luis Manuel Cafe Pascual
ผู้ประสานงานโปรแกรมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา