รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"

[ลงเมื่อวันที่ : 13/09/2560]

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ จากการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560 ในผลงาน"รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในฐานะเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมวิชาชีพของคุรุสภาประจำปี 2559   

ผู้เยี่ยมชม 1,743,169 คน