การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 PRC

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics Excellence Program : SMEP)
2. โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี (Technology Excellence Program : TEP)
3. โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Plus EEP (Science & Mathematics Excellence Program Plus : SMEP+)
4. โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี Plus EEP (Technology Excellence Program Plus : TEP+)
5. โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Excellence Program : EEP)

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Science & Mathematics Excellence Program (SMEP/SMEP+)

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี

Technology Excellence Program (TEP/TEP+)

โปรแกรมส่งเสริมอัฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ

English Excellence Program (EEP)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มีความสนใจเข้าเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
2. นักเรียนที่เรียนในโปรแกรมทั้ง IEP และ EEP ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 สามารถเลือกสมัครเข้าเรียน โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ โปรแกรมที่ 1-4  ดังนี้

3. นักเรียนโปรแกรม EEP ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ประสงค์สมัครโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพโปรแกรม SMEP+และ TEP+ หรือ สมัครสอบแต่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก นักเรียนยังสามารถใช้สิทธิ์เข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ English Excellence Program (EEP) ได้ โดยไม่ต้องยื่นสมัครและสอบคัดเลือกในโปรแกรม EEP นี้เพิ่ม

การรับสมัคร

1. นักเรียนสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้ 1 หรือ 2 โปรแกรมก็ได้ ตามคุณสมบัติที่รับสมัคร
2. นักเรียนที่สมัคร 2 โปรแกรม และหากสอบผ่านทั้ง 2 โปรแกรม ทางโรงเรียนจะพิจารณาเลือกโปรแกรมอันดับที่ 1 เท่านั้น ซึ่งจะประกาศผลการสอบเฉพาะโปรแกรมที่นักเรียนเลือกไว้เท่านั้น
3. รับสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 พร้อมชำระค่าสมัครผ่านช่องทาง QR code

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ

เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
จำนวน 200 บาท
โดยการสแกน QR Code
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน –
6 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
วันที่ 9 ธันวาคม 2565

สอบคัดเลือก
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 23 ธันวาคม 2565
………………………………….
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
วันที่ 16 -20 มกราคม 2565
รายงานตัวที่แผนกการเงิน
วันที่ 17-19 มกราคม 2565

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ครูประจำชั้นระดับชั้น ป.3 หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกประถมศึกษา โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 321-322 ในวันและเวลาทำการ 09:00-16:00 น.