"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม วันที่ 4 มกราคม 66 เรื่อง LEGO Board Game Challenge

การประยุกต์ระหว่าง Board Game และ LEGO สร้างความท้าทายในการแข่งขันและการคิดเลือกใช้ตัวต่อต่างๆ นักเรียนสร้างกฎกติกาในการเล่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอุปสรรคความท้าทายในการแข่งขันอีกด้วย