รายชื่อกองทุนรับบริจาคเงินจากบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

1. กองทุนฯ ทุนนักเรียน 82

  นำเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษานักเรียนทั่วไปที่มีปัญหา ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้

2. กองทุนฯ นักเรียนยากจน

  นำเงินรับบริจาคฝากธนาคาร เพื่อนำดอกผลเป็นทุนการศึกษา แก่นักเรียนทั่วไปที่ยากจน

3. กองทุนฯ มาลามาศ

  นำเงินบริจาคซื้อหนังสือ วารสารต่าง ๆ เข้าห้องสมุดของโรงเรียนฯ

4. กองทุนฯ แฮรีส

  นำเงินบริจาคเพื่อสร้างอาคารเรียนภายในโรงเรียน

5. กองทุนฯ 100 ปี P.R.C.

  เพื่อเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการพระราชทานนามในวันที่ 2 มกราคม 2006 และครบรอบ 120 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ 19 มีนาคม 2007
6. กองทุนฯ ดร.อุดมพร ตนานนท์   เพื่อนักเรียนยากจน P.R.C.
วัตถุประสงค์
       นำเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษานักเรียน P.R.C. ที่มีปัญหา
ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้

ขอเชิญร่วมบริจาคกองทุนฯ เหล่านี้ได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคารอำนวยการ 1 (Grace Hall)
โทร 0-5324-2038 ต่อ 124