"The ultimate aim of education is the development of character"

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 28 เมษายน  2566    เวลา 08.10 – 14.40 น.   เข้าแถวเวลา 07.45 น.
ปิดสงกรานต์  :  วันที่ 8 – 16 เมษายน