ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”   ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม  2566  ระหว่างเวลา 08.00 – 16.10 น.   ณ อาคารสถาบันแฮรีส และห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.  ณ บริเวณอาคารสถาบันแฮรีส  การแต่งกาย : ชุดพละของโรงเรียน